Informacje dla kandydatów do klas dwujęzycznych

„Znajomość języków jest bramą do wiedzy.”
Roger Bacon

Kandydaci do grup dwujęzycznych składają wniosek o przyjęcie do szkoły w terminie 29.04 – 15.05.2019 r.

W procesie rekrutacji do klas dwujęzycznych kandydat przystępuje do testu kompetencji językowych. 

Termin testu: 20 i 21 maja 2019r. o godz. 15.00

Spotkanie organizacyjne w sali nr 13  na  parterze. Prosimy o zgłoszenie się  kilka  minut wcześniej przed egzaminem  z legitymacją szkolną i długopisem.

_________________________________

Zakres materiału obowiązujący na teście kompetencji w naszej szkole

Zagadnienia z gramatyki języka angielskiego na poziomie B1

 1. Zdania oznajmujące, pytające i przeczące w czasach: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect,  Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect,  Future Simple, wyrażenie going to oraz czas Present Continuous w opisywaniu przyszłości
 2. Zdania czasowe (time clauses) z when, as, until, as soon as, after, before
 3. Mowa zależna (reported speech)
 4. Strona bierna (passive voice)
 5. Zdania podrzędnie złożone
 • przydawkowe określające (defining relative clauses) i nieokreślające (non-defining relative clauses)
 • warunkowe (typu 1, 2 i 3)
 1. Pytania
 • ogólne i szczegółowe
 • pośrednie (indirect questions)
 • pytania o podmiot i dopełnienie (subject/object questions)
 • pytania typu question tags
 1. Rzeczownik
 • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
 • rzeczowniki złożone
 • liczba mnoga regularna i nieregularna
 • przedimki: a(n), the, zero
 1. Czasownik
 • czasowniki złożone (phrasal verbs)
 • czasowniki modalne w teraźniejszości i przeszłości
 • wyrażenie used to
 1. Przymiotnik
 • stopniowanie regularne i nieregularne
 • zwroty porównujące typu as…as, the…the, too, enough
 • przymiotniki z –ed i –ing
 • przymiotniki mocne i słabe np. exhausted i tired
 1. Zaimek
 • zaimki ilościowe (quantifiers) much, many, a lot of, little, few itp.
 • zaimki zwrotne i wzajemne

Zagadnienia leksykalne z języka angielskiego na poziomie B1

 1. Człowiek
 2. Dom
 3. Szkoła
 4. Praca
 5. Życie rodzinne i towarzyskie
 6. Żywienie
 7. Zakupy i usługi
 8. Podróżowanie i turystyka
 9. Kultura
 10. Sport
 11. Zdrowie
 12. Nauka i technika
 13. Świat przyrody
 14. Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych

Funkcje językowe z języka angielskiego na poziomie B1

 1. Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu:
 2. Reagowanie językowe na różne sytuacje
 3. Prowadzenie rozmowy:
 4. Podtrzymywanie komunikacji, sygnalizowanie emocji (radość, smutek, niezadowolenie, niechęć, zgadzanie się, konieczność, satysfakcja)
 5. Opis czynności, zdarzeń
 • opis, charakterystyka postaci, przedmiotu lub miejsca
 • pytanie o drogę i udzielanie informacji na ten temat

Umiejętność pisania z języka angielskiego na poziomie B1

  1. Napisanie e-maila
  2. Krótkie wypracowanie/historyjka na zadany temat
  3. List nieformalny

Powrót do góry