Stypendia

Stypendia dostępne dla uczniów liceum i gimnazjum

Uczniowie naszej szkoły mogą ubiegać się o liczne stypendia z różnorakich źródeł.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego realizowany jest Projekt pn. „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019″. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stypendium za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia

Stypendium „Młody inżynier”

Zasiłki szkolne

Stypendia szkolne

Inne stypendia dla uczniów

Stypendium Dyrektora Szkoły

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:

  1. w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał średnią ocen, łącznie z religią, minimum 4,9 – liceum; 5,2 – gimnazjum (średnią podajemy bez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku);
  2. w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;
  3. wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej.

Fundusz Stypendialny Talenty

Powrót do góry